Regulamin szkolenia Google Ads

1. ORGANIZATOR SZKOLENIA

Organizatorem szkoleń jest firma Łukasz Chwiszczuk z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szeligowskiej 32b/15, 01-320 Warszawa, NIP: 525-23-32-425

2. UCZESTNIK SZKOLENIA

Uczestnikiem szkolenia zorganizowanego przez Organizatora, jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Organizatora oraz wniesiona opłata za szkolenie lub każda, która zapisała się na szkolenia w formie wiadomości e-mail lub wiadomości wysłanej poprzez komunikator internetowy do Organizatora i która wniosła opłatę.

3. FORMULARZ

1.       Formularz znajduję się na stronie www.lukaszchwiszczuk.pl . Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia; liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora oraz uiszczenie opłaty za szkolenie lub data przesłania wiadomości e-mail lub wiadomości nadanej poprze komunikator internetowy oraz uiszczenie opłaty za szkolenie.

2.       W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do dostarczenia Formularza w innej formie np. przed rozpoczęciem szkolenia.

4. REGULAMIN

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich szkoleń Google Ads organizowanych przez Organizatora.

5. OFERTA SZKOLENIA

1.       Oferta szkolenia tj. zakres szkolenia, miejscowość oraz data szkolenia podane są na stronie internetowej www.lukaszchwiszczuk.pl.

2.       Pozostałe informacje takie jak dokładne miejsce szkolenia podane zostanie uczestnikom najpóźniej na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem szkolenia.

3.       Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

6. ORGANIZACJA SZKOLENIA

Szkolenie zorganizowane jest w trzydniowym cyklu, z czego dzień pierwszy, drugi oraz trzeci w całości poświęcone są kampaniom Google Ads. Uczestnik może uczestniczyć w dowolnej kombinacji wybranych przez siebie dni.

7. REJESTRACJA NA SZKOLENIE

1.       Poprzez rozpoczęcie procesu rekrutacji rozumiane jest wypełnienie Formularza znajdującego się na stronie internetowej Organizatora  www.lukaszchwiszczuk.pl.

2.       Wypełnienie Formularza jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu szkoleń

3.       Po wypełnieniu Formularza zgłoszeniowego Uczestnik otrzyma na podany (w Formularzu, wiadomości e-mail lub wiadomości w komunikatorze internetowym) adres e- mail wiadomość z potwierdzeniem zgłoszenia oraz danymi do opłaty za szkolenie.

4.       Rejestracja na szkolenie może również odbywać się poprzez wysłanie do Organizatora wiadomości e-mail lub wiadomość wysłanej poprzez komunikator internetowy.

5.       Warunkiem rejestracji Uczestnika na Szkolenie jest wniesienie przez Uczestnika opłaty za Szkolenie w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie 7.3 – nie później jednak, niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

8. OPŁATY

1.       Aktualne Ceny szkoleń podana są na stronie internetowej Organizatora www.lukaszchwiszczuk.pl

2.       Podane ceny są cenami netto.

3.       Cena szkolenia obejmuje: przerwy kawowe. udział w szkoleniu, certyfikat ukończenia szkolenia, materiały.

4.       Cena szkolenia nie obejmuje: posiłku obiadowego, zakwaterowania, dojazdu na szkolenie.

5.       Uczestnika zobowiązany do wniesienia opłaty za Szkolenie w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie 7.3 – nie później jednak, niż 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

6.       Za dzień wniesienia opłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Organizatora.

7.       Opłata powinna zostać uiszczona przelewem na konto Organizatora; dane do przelewu:
Łukasz Chwiszczuk, Ul. Szeligowska 32b/15, 01-320 Warszawa,
NIP: 525-23-32-425
Numer konta: 93 1160 2202 0000 0003 0652 0585
Tytułem: Imię oraz nazwisko uczestnika szkolenia

8.       Organizator może wystawić fakturę pro forma lub fakturę właściwą  (fakturę VAT) przed wpłatą Uczestnika.

9.       Po zaksięgowaniu wpłaty w przypadku wystawienia faktury pro forma, , Organizator zobowiązany jest wystawić fakturę VAT w terminie do 7 dni od dnia dokonania przez Uczestnika wpłaty.

10.   W szczególnych wypadkach Organizator pozostawia sobie prawo do udzielenia rabatu. Wszelkie informacje o stosowanych rabatach będą umieszczone na stronie internetowej Organizatora www.lukaszchwiszczuk.pl

11.   Organizator informuje, że w opłatach za szkolenia będzie stosował 23% stawkę VAT.

9. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W SZKOLENIU

1.       W przypadku rezygnacji Uczestnika w szkoleniu co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia, Organizator  pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 30% wpłaty.

2.       W przypadku rezygnacji Uczestnika w szkoleniu przypadającej na czas krótszy niż 7 dni roboczych, Organizator nie zwraca wniesionych opłat, ale udostępnia jedynie materiały ze szkolenia.

10. ZMIANY UCZESTNIKA

1.       W przypadku zmiany Uczestnika szkolenia,  Uczestnik zobowiązany jest powiadomić e-mailem Organizatora (na adres: kontakt@lukaszchwiszczuk.pl) co najmniej na 5 dni przed planowanym terminem Szkolenia o przeniesieniu prawa do odbycia szkolenia na inną osobę niż wskazana w Formularzu Zgłoszeniowym.

2.       Jeśli nie zostanie dotrzymany termin określony w punkcie 10.1 Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania indywidualnych materiałów lub wydania ich w późniejszym terminie.

11. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora – firmę Łukasz Chwiszczuk z siedzibą w Warszawie, swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.97 nr 133 poz. 883) oraz w celach marketingowych.

12. OBOWIĄZKI STRON:

1.       Organizator zobowiązuje się do:
– przeprowadzenia szkolenia oraz dołożenia starań, aby zapewnić jego wysoki poziom.

2.       Uczestnik poprzez akceptację Regulaminu zobowiązuje się do:
– Wniesienia opłaty w wyznaczonym w Regulaminie terminie
– Potwierdzenia swojej obecności poprzez złożenie podpisu na potwierdzeniu obecności, które zostanie przedłożone przez Organizatora w dniu szkolenia

13. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ:

1.       Organizator oświadcza, że wszelkie materiały udostępnione Uczestnikom podczas Szkolenia stanowią jego własność intelektualną i wszelkie kopiowanie lub rozpowszechnianie może się odbywać wyłącznie za jego pisemną zgodą.

2.       Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia nie mogą być rozpowszechniane w innych celach.

14. REKLAMACJE

Uczestnik może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być przesłana na adres e-mail Organizatora: podaj mail. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Prawa Cywilnego.

2.       W sprawach spornych Organizator zastrzega sobie prawo do występowania przed sądem właściwym dla Organizatora.

3.       Wszystkie zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.lukaszchwiszczuk.pl

4.       Wszelka korespondencja powinna być kierowana na adres kontakt@lukaszchwiszczuk.pl  lub do siedziby Organizatora.

5.       Osobą upoważnioną przez Organizatora do udzielania informacji w sprawie szkoleń jest Martyna Chwiszczuk